Birdies

Vocabulary

Sandhill Craneslí•m
Loonswákc̓ən
Swallowq̓ʷəq̓ʷsícən̓
Ravenspá•l̕
Great Horned Owlcí•tməxʷ
Robinsk̓ʷqéq
Wrent̕ət̕ə́m̓
Cormorantɬə́θnəc
Sapsuckert̕ᶿə́təm
Canada Gooseʔéx̌ə
Snow Gooseƛ̓ékʷəx̌ən
Swanšxʷə́w̓qən
Seagullq̓ʷəlítəq
Bald Eagle (Young)yəx̌ʷəle
Bald Eagle (Mature)p̓aq̓əs
Hummingbirdtín̓
Steller’s Jaysxʷít̓ᶿəc
Kingfishert̓ᶿəčə́lə
Merganserx̌ʷâ·q̓ʷ
Flickert̓ᶿíqt
Heronsmə́q̓ʷaʔ
Ospreyt̓ᶿíx̌ʷt̓ᶿəx̌ʷ
Mallardtə́nəqsən
crowspəl̓al̓
woodpeckertəməłəpsəm

Interactive activities