Gardening

Vocabulary

Gardening words

q̓ʷéx̌tpatch [owned by a family]
təməxʷland/earth
qaʔwater
syaqʷəmsun
słəməxʷrain
səm̓ay̓əbee
c̓əmət̓ᶿeʔant
məməx̌əłcaterpillar
x̌ʷəqiʔeiʔfly
pipa•m̓tree frog
wəx̌əstoad
smələc̓horsefly
pxʷəy̓qsənsand fly
qʷeʔenmosquito
piʔtxənlizard
ʔəłqey̓snake
st̓ᶿək̓ʷworm
p̓əp̓q̓iʔasbutterfly
θe̓yqʷtdig it
pə́nətplant it
šxʷt̓ᶿəm̓íwənseed/pit
ƛ̓ə́px̌tscatter it/sow it
spən̓əmseed/plant something
pən̓əmplant/sow
tomítastomatoes
xéwəqcarrots
šəkluipumpkin
q̓əʔím̓watermelon
sc̓iy̓əstrawberry
t̓ᶿəx̌ʷən̓cherry
klipsgrapes
ʔapəlsapples
ƛ̓ik̓ʷən̓peas
sqewθpotatoes
šxʷiléweʔturnip
q̓ʷəx̌wíʔəconion

Gardening phrases

k̓ʷɬástPour water on it (as in watering a plant)
ʔi łeʔ nem̓ θe̓yqʷt!“Let’s go dig!”
nem̓ ƛ̓ə́px̌t“Go scatter it/sow it!”
ʔi łeʔ nem̓ k̓ʷɬást“Let’s go water it!”
ném̓ cən ceʔ tə spən̓əm“I am going to plant something”
néḿ cən ceʔ ʔə tə q̓ʷéx̌t.“I am going to the garden.”

Interactive Activities