Good morning simple dialogue


Good morning simple dialogue:

 

Dialogue 1

A: ʔə́y̓ nétəɬ. Good morning.
B: ʔə́y̓ nétəɬ. Good morning.
A: ʔi ʔə čxʷ əw-ʔə́y̓ ʔal̕? How are you?
B: ʔi cən əw-ʔə́y̓ ʔal̕. ʔəy ʔəƛ̓ nəwə? I am well. And you?
A: ʔi cən ƛ̓eʔ. I am too.
B: k̓ʷəcnámə cən ceʔ wəwéyələs. I’ll see you tomorrow.
A: heʔe, k̓ʷəcnámə cən ceʔ wəwéyələs. I’ll see you tomorrow.

 

Download: Good Morning Simple Dialogue 

Download .DOCX